SORAG
  • artykmaçlygymyz
    Saky metal korporasiýasy Jiangsu welaýatynda ýerleşýär. Kompaniýa 1995-nji ýylda esaslandyryldy. Saky Metal 20+ ýyl bäri eksport edýär we baý tejribe toplady.
  • Taslama we şaýatlyk
    Esasy önümler we metal bar / çybyk / mil / profil, metal turba / turba, metal rulon / list / plastinka / zolak, demir sim / sim çybyk / sim ýüp.
  • Tehniki goldaw
    Müşderi hyzmat toparymyz garaşýar. Eger kömekiňiz bar bolsa, 24 sagatdan jogap bereris. Gyssagly işiňiz bar bolsa, bize jaň edip bilersiňiz.
SAKY METAL CO., LTD

Saky metal korporasiýasy Jiangsu welaýatynda ýerleşýär. Kompaniýa 1995-nji ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda bu kärhana 220,000 inedördül metre barabardyr. Kompaniýanyň jemi 150 işgäri bar, şolardan 120-si hünärmen .Kompaniýa döredilen gününden bäri özüni yzygiderli giňeldýär. Indi bu kompaniýa ISO9001: 2000 kepillendirilen kompaniýa we ýerli hökümet tarapyndan yzygiderli sylaglanýar.

Maýa goýum polat eritmek we zawod ýasamak arkaly bar bolan çeşmeleriň köpüsi durnuklylygy dowam etdirýär. Esasy metal bar / çybyk / mil / profil, metal turba / turba, metal rulon / list / plastinka / zolak, metal sim / sim çybyk / sim ýüpi. Biziň kompaniýamyz SAKY, TISCO, LISCO, BAOSTEEL, JISCO we ş.m. önümler bilen üpjün edýär. Gysga wagtyň içinde ýokary hilli standart däl ýörite metal önümlerini sazlap bileris. Önümlerimiz himiki bejeriş enjamlaryna, himiki baklara, nebithimiýa enjamlaryna we press plitalaryna ulanylýar. Şeýle hem demir ýol tälimçilerinde, üçek zeýkeş önümlerinde, tupan gapy çarçuwalarynda, azyk tehnikasynda we gap-gaç önümlerinde ulanylýar.
Koprak oka
Kompaniýamyz SAKY, TISCO, LISCO, BAOSTEEL, JISCO we ş.m. önümler bilen üpjün edýär.
Meşhur önümleri maslahat beriň
Iň soňky habarlar
Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini garşylaýarys.

What are the properties of C65100 silicon bronze precision wire?

What are the properties of C65100 silicon bronze precision wire?
2023-12-01

Bürünç turbalaryň poslamagynyň öňüni almak üçin näme etmeli?

Bürünç turbalaryň poslamagynyň öňüni almak üçin näme etmeli?
2023-10-27

42CrMo4 bilen 42CrMo arasyndaky tapawudy bilmek isleýärsiňizmi?

Esasy tapawut 42CrMo4 EN standart, 42CrMo Hytaý GB standarty. P, V we S elementleri biri-birinden azajyk tapawutlanýar, tehnikanyň häsiýeti meňzeýär.
2022-05-05

Poslamaýan polatdan kebşirlenen turba goýmasy

Ulagyňyz nämä mätäç bolsa-da, Sakymetal talaplaryňyza laýyk enjamlary üpjün edip biler. Eger anyk maksatlaryňyz ýok bolsa, aýratyn turbageçiriji çözgütleriňizi düzmek üçin siziň bilen pikir alyşyp bileris. Önümlerimize we Sakymetal-a 20 ýyldan gowrak senagat tejribesi goldawy.
2022-04-17

Traýler dili ATV ýük awtoulaglaryny saklamak üçin alýumin gural gutusy

Alýumin garyndy gural gutusy ýeňil agramy, güýçli göterijilik ukyby, owadan görnüşi we laýyk dizaýn gurluşy bilen ähli alýumin garyndy materiallaryndan ýasalýar. Alýumin garyndy gural gutusynyň özboluşly aýratynlyklary we barha artýan ylmy we tehnologiki mazmuny sebäpli önümleri daşamak we ulanmak nukdaýnazaryndan goramakda has gowy rol oýnady. Bu iň amatly guty
2022-04-17

Düwürtiksiz turba we turba

Ulagyňyz nämä mätäç bolsa-da, Sakymetal talaplaryňyza laýyk enjamlary üpjün edip biler. Eger anyk maksatlaryňyz ýok bolsa, aýratyn turbageçiriji çözgütleriňizi düzmek üçin siziň bilen pikir alyşyp bileris. Önümlerimize we Sakymetal-a 20 ýyldan gowrak senagat tejribesi goldawy.
2022-04-17

Alýumin gaplar üçin gap

Öňki sungatyň kemçiliklerini ýeňip geçmek üçin alýumin doňduryjy gutynyň täze görnüşi hödürlenýär. Alýumin doňduryjy guty tutuş alýumin plastinkasyny uzatmak arkaly ýasalýar we aşaky gapdan we guty gapagyndan durýar we guty korpusyna we guty örtügine okislenme ergini örtülýär. Gapagyň daş-töwereginde aýlawlar bar we tekizliginde alty deşik bar
2022-04-17

Poslamaýan uglerod garyndy önümleriniň nazary agramyny nädip hasaplamaly?

Nazary metal agramyny hasaplamagyň formulasyPoslamaýan polat agramyny özüňiz nädip hasaplamaly
2022-04-17
Awtorlyk hukugy © SAKY METAL CO., LTD / sitemap / XML / Privacy Policy   

Öý

ÖNÜMLER

Biz hakda

Habarlaşyň